Najnowszy numer Gospodyni już w sprzedaży:)   
Regulamin Rankingu „Złota dwunastka” GOSPODYŃ MIAST I GMIN 2020 Powrót do listy

Regulamin Rankingu „Złota dwunastka” GOSPODYŃ MIAST I GMIN 2020 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem Rankingu pod nazwą "Złota Dwunastka", zwanego w dalszej części Regulaminu „Rankingiem” jest Grupa Cogito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Zagójska 7, lok. 5, 04-160 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245014, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 542-02-12-438, o kapitale zakładowym w wysokości 366.200,00 zł, który został wpłacony w całości, zwanej dalej Organizatorem.

2.      Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Rankingu.

3.      Uczestnictwo w Rankingu jest dobrowolne.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

 

§2 CEL RANKINGU

1. Celem Rankingu jest wyłonienie Finalistki wśród „ZŁOTEJ DWUNASTKI” najlepszych samorządowczyń, które     wykazały się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy oraz społeczności lokalnej.

 

§3 CZAS TRWANIA

1.      Ranking zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

2.      I etap w okresie od dnia 1 lutego  2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r. – zgłaszanie kandydatek za pomocą formularza dostępnego do pobrania na stronie internetowej Organizatora.

3.      II etap 16 listopada 2020 – 25 grudnia 2020 wyłonienie Laureatek Rankingu  „ZŁOTEJ DWUNASTKI” i Finalistki przez Kapitułę Konkursu .

 

§4 PRZYSTĄPIENIE DO RANKINGU

 

1.      Kandydatki do RANKINGU zgłaszają osoby, instytucje i organizacje, poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego opis osiągnięć. Załączenie zdjęć jest obowiązkowe do zgłoszenia. Organizacje i instytucje zgłaszające kandydatkę do RANKINGU muszą działać na terenie gminy, z której pochodzi kandydatka. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za podane dane i informacje przesłane w zgłoszeniu.

 

 

2. Organizator RANKINGU działa zgodnie z prawem, nie podaje do publicznej wiadomości treści nadesłanych zgłoszeń oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

 

3. Zgłoszenia kandydatek należy przesyłać na  adres : REDAKCJA PISMA „GOSPODYNI”, ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa z dopiskiem „ RANKING GOSPODYŃ GMIN 2020” lub drogą elektroniczną na adres redakcja e-mail: redakcja@gospodyni.com.pl

 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń do Rankingu upływa dnia 15 listopada 2020 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku przesłania Zgłoszenia rankingowego za pomocą poczty tradycyjnej decydująca jest data stempla pocztowego.

 

§5 PROMOCJA RANKINGU

 

1. Dla potrzeb promocji RANKINGU, na łamach pisma  „Gospodyni” w numerach 2-5 2020 roku oraz na stronie internetowej „Gospodyni” będą prezentowane sylwetki  zgłoszonych kandydatek:

- nr 2/20 do 24.03.20 – przedstawienie sylwetek zgłoszonych do Rankingu

- nr 3/20 do 25.05.20 -przedstawienie sylwetek zgłoszonych do Rankingu

- nr 4/20 do 27.07.20- przedstawienie sylwetek zgłoszonych do Rankingu

- nr 5/20 do 22.09.20- przedstawienie sylwetek zgłoszonych do Rankingu

 

 

§6 OCENA ZGŁOSZEŃ

 

Ocena kompletności nadesłanych zgłoszeń  będzie odbywała się  przez Komisję Rankingową w tym celu powołaną, składającą się co najmniej z 3 osób.

 

 

§7 KAPITUŁA

 

1.      Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła, powołuje ją Organizator do wyłonienia laureatów RANKINGU GOSPODYŃ MIAST I GMIN 2020 i składa się z osób zasłużonych w pracy na rzecz społeczności lokalnych oraz osób ze środowiska organizacji rządowych, szkolnictwa, nauki, biznesu.

2.      Kapituła Rankingu wyłoni „Złotą Dwunastkę” wśród wszystkich zgłoszonych kandydatek do Rankingu  i zwyciężczynię wśród ZŁOTEJ DWUNASTKI w terminie do 25 grudnia 2020 .

 

       3.    Skład Kapituły będzie podany w nr 4/20 tj. 27.07.20 .

 

4. Kapituła Rankingu wybiera  Finalistkę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

 

5.      W swojej pracy członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez Organizatora, a także bazują na własnej wiedzy i doświadczeniu.

6.      W numerze 6/20 Gospodyni  -  zostanie zamieszczona w kolejności alfabetycznej lista „Złotej Dwunastki” wraz z opisem ich osiągnięć bez podania miejsca w rankingu.

7.      Dodatkowo Kapituła ma prawo według swojego uznania ustalić ponad ilość zawartą w ust. 1, dodatkowe 2 wyróżnienia w kategoriach przez siebie uznanych ( np. za wspieranie, zasługi na rzecz kobiet etc.)

 

 

 

§8 GŁOSOWANIE Facebook’owe

1.      W terminie od 1 grudnia 2020 do 25 grudnia 2020 odbędzie się również głosowanie publiczności, celem którego jest wyłonienia wśród „Złotej Dwunastki” kandydatki z największą liczbą oddanych głosów, tj.  Zwyciężczyni Facebook’owego głosowania  .

2. Jedna osoba może oddać jeden głos w głosowaniu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerowania w głosowanie poprzez usuwanie głosów oddanych w nieuczciwy sposób lub w jakimkolwiek stopniu naruszających postanowienia niniejszego regulaminu .

 

 

 

§9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Ogłoszenie ostatecznych (pełnych) wyników RANKINGU GOSPODYŃ MIAST I GMIN 2020 wg magazynu „Gospodyni”, w tym Zwyciężczyni wybraną przez Kapitułę Konkursu oraz Zwyciężczyni w głosowaniu publiczności, zostanie opublikowane w pierwszym numerze „Gospodyni” w 2021 roku.

 

 

 

§10 DANE OSOBOWE

1. Zgłaszający, wypełniając zgłoszenie i przystępując do Rankingu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych jego reprezentantów w celach związanych z Rankingiem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania wybranych laureatów. Podanie danych wymaganych w tym celu niniejszym regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Rankingu.

2. Administratorem danych osobowych Zgłaszających (dalej łącznie „Uczestnicy”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator

3. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres email oraz służbowy numer telefonu. Dane osobowe zostały pozyskane od Zgłaszającego.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Rankingu, a po jego zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej z Rankingiem tj. Do 5 lat od zakończenia Rankingu.

8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Organizatora, świadczące usługi związane z ich bieżącą działalnością na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania RANKINGU bez podania przyczyny,  zmiany zasad lub przedłużenia trwania RANKINGU, jak również zmiany terminu ogłoszenia jego wyników.

2. Ewentualne skargi  związane z przebiegiem RANKINGU oraz sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga redakcja pisma „Gospodyni”.


 

Pliki do pobrania